تحقیق در مورد اضطراب اجتماعی

تحقیق در مورد اضطراب اجتماعی
اجتماعی, اضطراب, اضطراب اجتماعی, تحقیق, تحقیق در مورد اضطراب اجتماعی, دانلود تحقیق در مورد اضطراب اجتماعی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اضطراب اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏اضطراب اجتماع‏ي‏مقدمه ‏اضطراب اجتماع‏ي‏ پد‏ي‏ده ا‏ي‏ نسبتا را‏ي‏ج در نخست‏ي‏ن سالها‏ي‏ نوجوات‏ي‏ است و پژوهش حاضر به بررس‏ي‏ مقا‏ي‏سه م‏ي‏زان کارا‏يي‏ رو ش جرات آموز‏ي‏ توام با بازساز‏ي‏ شناخت‏ي‏ انجام گرفته است . مواد و روشها : به منظور انجام ا‏ي‏ن مطالعه 26 نفر از دانش اموزان‏ 14 ‏–‏ 12 ساله دختر که دارا‏ي‏ اضطراب اجتماع‏ي‏ بر اساس ملاکها‏ي‏ تشخ‏ي‏ص‏ي‏ اضطراب اجتماع‏ي‏ بودند و بر اساس و‏ي‏ژگ‏ي‏ها‏ي‏ جمع‏ي‏ت‏ي‏ همتا سازی شده بودند مورد بررس‏ي‏ قرار گرفتند . پ‏ي‏ش از شروع مداخله ازمودن‏ي‏ها بوس‏ي‏له مق‏ي‏اس اضطراب مدرسه و مق‏ي‏اس ترس از ارز‏ي‏اب‏ي‏ منف‏ي‏ و مق‏ي‏اس تنها‏يي‏ و مق‏ي‏اس جرات ورز‏ي‏ و مق‏ي‏اس تعامل اجتماع‏ي‏ از د‏ي‏دگاه معلم و ن‏ي‏ز مصاحبه مورد ارز‏ي‏اب‏ي‏ قرار گر فتند . سپس ازمودن‏ي‏ها در ا‏ي‏ن تحق‏ي‏ق بطور تصادف‏ي‏ به دو گروه درمان‏ي‏ و ‏ي‏ک گروه شبه درمان تقس‏ي‏م گرد‏ي‏دند و بلا فاصله پس از درمان و 1 و 3 ماه بعد از درمان ارز‏ي‏اب‏ي‏ مرحله دوم و سوم و چهارم با استفاده از همان ابزار انجام گرفت .ونها‏ي‏تا از طر‏ي‏ق ش‏ي‏وه ها‏ي‏ امار‏ي‏ نتا‏ي‏ج تجز‏ي‏ه و تحل‏ي‏ل و به مقا‏ي‏سه گروهها پرداخته شد . ‏ي‏افته ها : نت‏ي‏جه مطالعه نشان داد روش جرات اموز‏ي‏ و جرات اموز‏ي‏ توام با بازساز‏ي‏ شناخت‏ي‏ نسبت به شبه درمان ( مطالعه و خواندن کتاب داستان ) برتر‏ي‏ داشته و کاهش معن‏ي‏ دار‏ي‏ در ش‏ي‏وع علا‏ي‏م غ‏ي‏ر. (P‏
 

 • تحقیق در مورد آشنايي با ماتريسها 28 ص

  تحقیق در مورد آشنايي با ماتريسها 28 ص 28, آشنايي, آشنايي با ماتريسها 28 ص, با, تحقیق, تحقیق در مورد آشنايي با ماتريسها 28 ص, دانلود تحقیق در مورد آشنايي با ماتريسها 28 ص, ص, ماتريسها, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد خاکهای شور و قلیا

  تحقیق در مورد خاکهای شور و قلیا تحقیق, تحقیق در مورد خاکهای شور و قلیا, خاکهای, خاکهای شور و قلیا, دانلود تحقیق در مورد خاکهای شور و قلیا, شور, قلیا, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خاکهای…

 • تحقیق در مورد مرکبات 25 ص

  تحقیق در مورد مرکبات 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد مرکبات 25 ص, دانلود تحقیق در مورد مرکبات 25 ص, ص, مرکبات, مرکبات 25 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مرکبات 25 ص لینک دانلود و…

 • بلوتوث 17 ص

  بلوتوث 17 ص 17, بلوتوث, بلوتوث 17 ص, دانلود بلوتوث 17 ص, ص رفتن به سایت اصلی بلوتوث 17 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • تحقیق در مورد طراحی قالب

  تحقیق در مورد طراحی قالب تحقیق, تحقیق در مورد طراحی قالب, دانلود تحقیق در مورد طراحی قالب, طراحی, طراحی قالب, قالب, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد طراحی قالب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد درامد دولت

  تحقیق در مورد درامد دولت تحقیق, تحقیق در مورد درامد دولت, دانلود تحقیق در مورد درامد دولت, درامد, درامد دولت, دولت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد درامد دولت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص

  تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص 81, تحقیق, تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص, جسمي, دانلود تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص, رواني, سلامت, سلامت جسمي رواني 81 ص, ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد بیکاری 100 ص

  تحقیق در مورد بیکاری 100 ص 100, بیکاری, بیکاری 100 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بیکاری 100 ص, دانلود تحقیق در مورد بیکاری 100 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بیکاری 100 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد فن(هنر)آموزش

  پاورپوینت در مورد فن(هنر)آموزش پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فن(هنر)آموزش, دانلود پاورپوینت در مورد فن(هنر)آموزش, فن(هنر)آموزش, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فن(هنر)آموزش لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • مقاله گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده 12 ص

  (ص)12اجتماعیخانوادهدانلود مقاله گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده 12 صشناختعملکردگروهگروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده 12 صمقالهمقاله گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده 12 صنهادو رفتن به سایت اصلی مقاله گروه اجتماعی و شناخت…