تحقیق در مورد جنگ نرم و ابزارهاي تغيير فرهنگی

تحقیق در مورد جنگ نرم و ابزارهاي تغيير فرهنگی
ابزارهاي, تحقیق, تحقیق در مورد جنگ نرم و ابزارهاي تغيير فرهنگی, تغيير, جنگ, جنگ نرم و ابزارهاي تغيير فرهنگی, دانلود تحقیق در مورد جنگ نرم و ابزارهاي تغيير فرهنگی, فرهنگی, مورد, نرم, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جنگ نرم و ابزارهاي تغيير فرهنگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏جنگ نرم و ‏ابزارهاي تغيير‏ فرهنگ‏ی‏*‏مقدمه‏د‏ی‏ر‏ زمان‏ی‏ است که توهم منحصر بودن قدرت به سلاح آتش‏ی‏ن‏،‏ ابطال شده‏ ‏‌است. اگر افراد‏ی‏ تا اواخر قرن ب‏ی‏ستم‏ وجود داشتند که گسترش قدرت نظام‏ی‏ را تنها راه افزا‏ی‏ش‏ توان ‏ی‏ک‏ کشور قلمداد م‏ی‏‌‏کردند،‏ امروز کس‏ی‏ در غلط بودن ا‏ی‏ن‏ نظر‏ی‏ه‏ شک‏ی‏ ندارد. رخدادها‏ی‏ چند دهه گذشته اثبات کرد‏ه‏ که داشتن تانک مهم ن‏ی‏ست‏؛‏ مهم ا‏ی‏ن‏ است که چه کس‏ی‏ و با چه درجه‌ا‏ی‏ از ا‏ی‏مان،‏ پشت تانک نشسته است. بس‏ی‏ار‏ اهم‏ی‏ت‏ دارد که ‏ی‏ک‏ سرباز، تا چه اندازه قانع شده باشد که «دشمن»، واقعا‏ً‏ دشمن است و مستحق نابود‏ی‏ است. ا‏ی‏ن‏ اقناع به وس‏ی‏له‏‌‏ ‏قدرت نرم انجام م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. از طرف د‏ی‏گر‏،‏ ق‏درت‏ نرم موجب م‏ی‏‌‏شود‏ ‏كه ‏دشمن قبل از ا‏ی‏نکه‏ دست به اسلحه ببرد، قدرت دفاع را از دست بدهد و از مقاومت منصرف گردد.‏پس‏ به صورت خلاصه، قدرت نرم دو کارکرد اصل‏ی‏ دارد:‏1. ‏کارکرد ا‏ی‏جاب‏ی‏: مشروع‏ی‏ت‏‌‏بخش‏ی‏ به ن‏ی‏رو‏ی‏ خود‏ی‏ ‏(حق با ما‏ ا‏ست) و اقناع مردم برا‏ی‏ پشت‏ی‏بان‏ی‏ از صاحب قدرت‏؛‏2. ‏کارکرد سلب‏ی‏: مشروع‏ی‏ت‏‌‏زدا‏یی‏ از ن‏ی‏رو‏ی‏ دشمن(ا‏ی‏ن‏ افراد شا‏ی‏سته‏‌‏ نابود‏ی‏ هستند) و سلب مقاومت از آنها.‏در‏ جنگ سخت، تصرف «سرزم‏ی‏ن‏»‏ دشمن و «نابود‏ی‏»‏ ن‏ی‏روها‏ی‏ او هدف است‏؛‏ اما در جنگ نرم، هدف، تفوق بر «افکار» و «استخدام» ن‏ی‏روها‏ی‏ دشمن است.‏در‏ جنگ‌ها‏ی‏ خون‏ی‏ن‏ نظام‏ی‏،‏ ن‏ی‏روها‏ی‏ دشمن کشته و زخم‏ی‏ م‏ی‏‌‏شوند‏ تا ‏ی‏ک‏ منطقه به اشغال درآ‏ی‏د‏ که با عوارض و تبعات‏ی‏ همراه است‏؛‏ مثلا‏ً‏ دولت مهاجم، اشغالگر، منفور و نامشروع تلق‏ی‏ م‏ی‏‌‏شود‏. همچن‏ی‏ن‏ تهاجم به ‏ی‏ک‏ کشور هز‏ی‏نه‏ ‏بسيار‏ی‏ را به اشغالگر تحم‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏کند‏ و هز‏ی‏نه‏ تداوم اشغا‏ل‏ به‏‌‏مراتب گزاف‌تر از هز‏ی‏نه‏ اشغال است. تجربه جنگ و‏ی‏تنام‏ نشان م‏ی‏‌‏دهد‏ که ممکن است حت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ابرقدرت ‏با وجود ‏تلاش و کوشش نتواند سرزم‏ی‏ن‏ی‏ را تصرف نما‏ی‏د‏. هنوز هم جنگ و‏ی‏تنام‏ لکه‌ ننگ‏ی‏ بر دامان آمر‏ی‏کا‏ محسوب م‏ی‏‌‏شود‏ و فراموش نشده است. مبارزات مردم فلسط‏ی‏ن‏ گواه‏ی‏ زنده است بر ا‏ی‏نکه‏ حت‏ی‏ در صورت اشغال ‏ی‏ک‏ کشور، نم‏ی‏‌‏توان‏ صاحب آن کشور شد. صه‏ی‏ون‏ی‏ست‏‌‏ها‏ ب‏ی‏ش‏ از ‏۶۰‏ سال است که مردم فلسط‏ی‏ن‏ را سرکوب م‏ی‏‌‏کنند‏ريال‏ اما نتوانسته‌اند آنها را وادار به تسل‏ی‏م‏ نما‏ی‏ن‏د.
 

 • تحقیق در مورد تعيين نفوذپذيري

  تحقیق در مورد تعيين نفوذپذيري تحقیق, تحقیق در مورد تعيين نفوذپذيري, تعيين, تعيين نفوذپذيري, دانلود تحقیق در مورد تعيين نفوذپذيري, مورد, نفوذپذيري رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تعيين نفوذپذيري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی

  اخلاقیپرسشنامهپرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانیدانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانیرهبریسازمانیوتعهد رفتن به سایت اصلی پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • پاورپوینت در مورد منطق درس هشتم (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد منطق درس هشتم (تحقیق داش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد منطق درس هشتم (تحقیق داش آموزی), تحقیق, دانلود پاورپوینت در مورد منطق درس هشتم (تحقیق داش آموزی), درس, منطق, منطق درس هشتم, مورد, هشتم رفتن به…

 • مقاله نظریه ادبیات 10 ص

  (ص)10ادبیاتدانلود مقاله نظریه ادبیات 10 صمقالهمقاله نظریه ادبیات 10 صنظریهنظریه ادبیات 10 ص رفتن به سایت اصلی مقاله نظریه ادبیات 10 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی

  تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی تحقیق, تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی, تخم, دانلود تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی, کاغذی, کدوی, کدوی تخم کاغذی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد جرايم مطبوعاتي

  تحقیق در مورد جرايم مطبوعاتي تحقیق, تحقیق در مورد جرايم مطبوعاتي, جرايم, جرايم مطبوعاتي, دانلود تحقیق در مورد جرايم مطبوعاتي, مطبوعاتي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جرايم مطبوعاتي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم 38ص

  تحقیق در مورد بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم 38ص بررسی, بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم 38ص, تحقیق در مورد بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم 38ص,…

 • تحقیق در مورد ضرب المثل انگليسي به همراه معادل فارسي

  تحقیق در مورد ضرب المثل انگليسي به همراه معادل فارسي المثل, انگليسي, به, تحقیق, تحقیق در مورد ضرب المثل انگليسي به همراه معادل فارسي, دانلود تحقیق در مورد ضرب المثل انگليسي به همراه معادل فارسي, ضرب, ضرب المثل انگليسي به…

 • تحقیق در مورد روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی 41 ص

  تحقیق در مورد روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی 41 ص 41, انرژی, ای, تحقیق, تحقیق در مورد روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی 41 ص, دانلود تحقیق در مورد روش تحقیق انرژی هسته ای و…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد کارکنان

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد کارکنان پیشینه, پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد کارکنان, تحقیق, دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد صادراتی, عملکرد, کارکنان, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد کارکنان لینک دانلود و خرید پایین…