تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص

تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص
15), از, پوپر, تحقیق, تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص, دانلود تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص, دموکراسی, دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص, ص, کارل, مورد, نظر

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏دموکراسی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏دموکراسی از نظر کارل پوپر ‏مقدمه‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏از‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏زمان‏ ‏پر‏ی‏کلس،‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏را‏ «‏حکومت‏ ‏مردم‏»‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏کرد،‏ ‏تا‏ ‏امروز‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مجامع‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏پرداز‏ی‏ ‏غرب‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏امر‏ی‏کا،‏ ‏تحک‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏آن‏ ‏کارْ‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏اصل‏ی‏ ‏و‏ ‏تخصص‏ی‏ ‏دولت‏ ‏معرف‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏شود،‏ ‏تحولات‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏مجادلات‏ ‏و‏ ‏مباحثات‏ ‏مخالفان‏ ‏و‏ ‏موافقان‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏درباره‏ ‏ضعف‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏حکومت،‏ ‏موجب‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏رساله‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏کتب‏ ‏فراوان‏ی‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏مفهوم‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ ‏تر‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏تصور‏ ‏م‏ی‏ ‏شود؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏منظور‏ی‏ ‏که‏ ‏گو‏ی‏ندگان‏ ‏و‏ ‏نو‏ی‏سندگان‏ ‏از‏ ‏به‏ ‏کاربردن‏ ‏آن‏ ‏داشته‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏دارند،‏ ‏متناسب‏ ‏با‏ ‏مقتض‏ی‏ات‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏هر‏ ‏عصر‏ ‏متفاوت‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏نوشتار‏ ‏حاضر‏ ‏به‏ ‏بررس‏ی‏ ‏آرا‏ی‏ ‏کارل‏ ‏پوپر‏ ‏درباره‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏و‏ ‏تأث‏ی‏ر‏ی‏ ‏که‏ ‏اند‏ی‏شه‏ ‏ها‏ی‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏تب‏یی‏ن‏ ‏مفهوم‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏داشت‏ ‏خواه‏ی‏م‏ ‏پرداخت‏.‏. ‏دموکراس‏ی‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏فلسفه‏ ‏ی‏ا‏ ‏ا‏ی‏دئولوژ‏ی‏دموکراس‏ی‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏فلسفه‏ ‏ی‏ا‏ ‏ا‏ی‏دئولوژ‏ی‏،‏ ‏همان‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏حداکثرگراست‏ ‏که‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏آموزه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ل‏ی‏برالس‏ی‏م‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏محور‏ ‏مباحث‏ ‏آن‏ «‏انسان‏»‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ی‏کرد،‏ ‏انسان‏ ‏ل‏ی‏برال،‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏دق‏ی‏ق‏ ‏کلمه،‏ ‏موضوع‏ ‏بحث‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏است؛‏ ‏انسان‏ ‏نقاد‏ ‏و‏ ‏آزاد‏ ‏از‏ ‏هرگونه‏ ‏ق‏ی‏د‏ ‏آسمان‏ی‏ ‏در‏ ‏ح‏ی‏ات؛‏ ‏انسان‏ی‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏اداره‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏جمع‏ی‏،‏ ‏جز‏ ‏فردگرا‏یی‏ ‏و‏ ‏سودانگار‏ی‏ ‏مصلحت‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏لحاظ‏ ‏نم‏ی‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منابع‏ ‏مشروع‏ی‏ت‏ ‏فراانسان‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏اعتناست‏. ‏براساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فلسفه‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏جد‏ی‏د،‏ ‏سعادت‏ ‏انسان‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏عقل‏ ‏و‏ ‏علم‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏
 

 • تحقیق در مورد فضا در معماري 24 ص

  تحقیق در مورد فضا در معماري 24 ص 24, تحقیق, تحقیق در مورد فضا در معماري 24 ص, دانلود تحقیق در مورد فضا در معماري 24 ص, در, ص, فضا, فضا در معماري 24 ص, معماري, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد طراحي سیستم كتابخانه 51 ص

  تحقیق در مورد طراحي سیستم كتابخانه 51 ص 51, تحقیق, تحقیق در مورد طراحي سیستم كتابخانه 51 ص, دانلود تحقیق در مورد طراحي سیستم كتابخانه 51 ص, سیستم, ص, طراحي, طراحي سیستم كتابخانه 51 ص, كتابخانه, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق پاسخ‌هاي القائي دفاع گياهان در برابر جويدن حشرات 6 ص

  (ص)6القايبرابرپاسخ‌هايپاسخ‌هاي القاي دفاع گياهان در برابر جويدن حشرات 6 صتحقیقتحقیق پاسخ‌هاي القاي دفاع گياهان در برابر جويدن حشرات 6 صجويدنحشراتدانلود تحقیق پاسخ‌هاي القاي دفاع گياهان در برابر جويدن حشرات 6 صدردفاعگياهان رفتن به سایت اصلی تحقیق پاسخ‌هاي القائي دفاع گياهان…

 • پاورپوینت در مورد سيستم موقعيت ياب جهاني

  پاورپوینت در مورد سيستم موقعيت ياب جهاني پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سيستم موقعيت ياب جهاني, جهاني, دانلود پاورپوینت در مورد سيستم موقعيت ياب جهاني, سيستم, سيستم موقعيت ياب جهاني, مورد, موقعيت, ياب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سيستم…

 • تحقیق در مورد انديشه و تفكر در قرآن

  تحقیق در مورد انديشه و تفكر در قرآن انديشه, انديشه و تفكر در قرآن, تحقیق, تحقیق در مورد انديشه و تفكر در قرآن, تفكر, دانلود تحقیق در مورد انديشه و تفكر در قرآن, در, قرآن, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد بیماری های کبد

  پاورپوینت در مورد بیماری های کبد بیماری, بیماری های کبد, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بیماری های کبد, دانلود پاورپوینت در مورد بیماری های کبد, کبد, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بیماری های کبد لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید 70 ص

  تحقیق در مورد تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید 70 ص اعتباری, تحقیق در مورد تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید 70 ص, تقسیم, تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات…

 • طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان

  طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان 3, ادبیات, دانلود طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان, دبيرستان), درس, سالانه, طرح, طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان, فارسی, ی رفتن به سایت اصلی طرح درس سالانه…

 • تحقیق در مورد سویچینگ و روشهای کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی در منابع تغذیه 12 ص

  تحقیق در مورد سویچینگ و روشهای کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی در منابع تغذیه 12 ص تحقیق در مورد سویچینگ و روشهای کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی در منابع تغذیه 12 ص, دانلود تحقیق در مورد…

 • پاورپوینت در مورد پرتوهای ماورا بنفش

  پاورپوینت در مورد پرتوهای ماورا بنفش بنفش, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پرتوهای ماورا بنفش, پرتوهای, پرتوهای ماورا بنفش, دانلود پاورپوینت در مورد پرتوهای ماورا بنفش, ماورا, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پرتوهای ماورا بنفش لینک دانلود و…