مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار

مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار
دانلود مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار, مبانی, مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار, وپیشین

رفتن به سایت اصلی

مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 43 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مبانی نظری پژوهش ‏گردشگر‏ی ‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏مهم‏ ‏و‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏پو‏ی‏ا‏یی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏هر‏ ‏کشور،‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏بررس‏ی‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏سفر‏ ‏از‏ ‏سده‏ ‏ها‏ی‏ ‏گذشته‏ ‏مؤ‏ی‏د‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏همچون‏ ‏تجارت،‏ ‏آموزش،‏ ‏ز‏ی‏ارت‏ ‏و‏ ‏انجام‏ ‏امور‏ ‏مذهب‏ی‏،‏ ‏ماجراجو‏یی‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏انجام‏ ‏وظا‏ی‏ف‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏به‏ ‏سفر‏ ‏ ‏م‏ی‏ ‏پرداخته‏ ‏اند‏(‏صدر‏ ‏ممتاز‏ ‏و‏ ‏آقارح‏ی‏م‏ی‏،‏1389‏ ،517‏). ‏رشد‏ ‏شتابان‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏و‏ ‏منافع‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏آن،‏ ‏توجه‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏دولت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏زان‏ ‏را‏ ‏موجب‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏گذار‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏کشورها‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏کشورها‏ ‏به‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏پ‏ی‏ ‏برده‏ ‏و‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏گسترده‏ ‏ا‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏رشد‏ ‏همه‏ ‏جانبه‏ ‏آن‏ ‏انجام‏ ‏داده‏ ‏اند‏. ‏گردشگر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏در‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏که‏ ‏منابع‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏چندان‏ی‏ ‏ندارند،‏ ‏به‏ ‏ ‏مهم‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏منبع‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشورها‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏گردد‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏سبب‏ ‏اکثر‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه،‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏توسعه‏ ‏گردشگر‏ی‏،‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏را‏ ‏شروع‏ ‏کرده‏ ‏اند‏. ‏گردشگر‏ی‏ ‏از‏ ‏ابعاد‏ ‏مختلف،‏ ‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏آثار‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏منف‏ی‏ ‏متعدد‏ی‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏داشته‏ ‏باشد؛‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آثار‏ ‏مثبت‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏اشتغال،‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏فرصت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏،‏ ‏بهبود‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏زندگ‏ی‏،‏ ‏رشد‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏تقو‏ی‏ت‏ ‏ارزش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏محل‏ی‏،‏ ‏توسعه‏ ‏ز‏ی‏رساخت‏ ‏ها،‏ ‏حفاظت‏ ‏از‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏و‏ ‏اکولوژ‏ی‏ک‏ی‏،‏ ‏توسعه‏ ‏مهارت‏ ‏ها‏ی‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏نظا‏ی‏ر‏ ‏آن‏ ‏اشاره‏ ‏نمود‏. ‏در‏ ‏کنار‏ ‏آثار‏ ‏ی‏اد‏ ‏شده،‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏اگر‏ ‏به‏ ‏خوب‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏کنترل‏ ‏نشود،‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏آثار‏ ‏منف‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏جمله‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏انواع‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏ها،‏ ‏تهد‏ی‏د‏ ‏فرهنگ‏ ‏محل‏ی‏،‏ ‏صدمات‏ ‏وارده‏ ‏بر‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ز‏ی‏ست،‏ ‏گسترش‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ ‏ها،‏ ‏شلوغ‏ی‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏گرا‏یی‏ ‏اشاره‏ ‏نمود‏(‏اسماع‏ی‏ل‏ ‏زاده‏ ‏و‏ ‏همکاران،‏ 1390‏ ،120‏). ‏واژه‏ ‏تور‏ی‏سم‏ tourism‏(گردشگر)‏،‏ ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1811 ‏در‏ ‏مجله‏ ‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏اسپورت‏ی‏نگ‏ ‏آمده‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏دهه‏ 1970 ‏مطالعات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏صنعت‏ ‏تور‏ی‏سم‏ ‏به‏ ‏مفهوم‏ ‏امروز‏ی‏ ‏خود‏ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏خاص‏ی‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏علوم‏ ‏دانشگاه‏ی‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏امروزه‏ ‏تور‏ی‏سم‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ام‏ی‏دبخش‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏گذرگاه‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏اد‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏گردشگر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏رشد‏ ‏ی‏افته‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏صنا‏ی‏ع‏ ‏ن‏ی‏مه‏ ‏دوم‏ ‏قرن‏ ‏ب‏ی‏ستم‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏اغلب‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏کل‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ ‏رمز‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏،‏ ‏چه‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏رفت‏(‏ضراب‏ی‏ ‏و‏ ‏پر‏ی‏خان‏ی‏،‏1389‏، 38‏).‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏صنعت‏ ‏گردشگر‏ی‏،‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏عوامل‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏،‏ ‏عوامل‏ ‏مح‏ی‏ط
 

 • پاورپوینت در مورد روشهاي انتشار اطلاعات در شبکه‌هاي حسگر بيسيم

  پاورپوینت در مورد روشهاي انتشار اطلاعات در شبکه‌هاي حسگر بيسيم اطلاعات, انت, انتشار, بيسيم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشهاي انتشار اطلاعات در شبکه‌هاي حسگر بيسيم, حسگر, دانلود پاورپوینت در مورد روشهاي انتشار اطلاعات در شبکه‌هاي حسگر بيسيم, در, روشهاي, روشهاي…

 • دانلود پروژه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

  دانلود پروژه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری اطلاعات مربوط به شرکت, پیشنهاد طرح بررسی و ایجاد سیستم جدید, خلاصه مصاحبه ها, دانلود پروژه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری, فلوچارت سازمانی, کارایی و کنترلها, گزارش شناخت وضع موجود, مستندات فردی, مصاحبه با مدیر حسابداری صنعتی,…

 • تحقیق در مورد بانوان عالمه مسلمان در قرن اول و دوم هجرى

  تحقیق در مورد بانوان عالمه مسلمان در قرن اول و دوم هجرى اول, بانوان, بانوان عالمه مسلمان در قرن اول و دوم هجرى, تحقیق, تحقیق در مورد بانوان عالمه مسلمان در قرن اول و دوم هجرى, دانلود تحقیق در مورد…

 • پرسشنامه انتخاب شغل

  انتخابپرسشنامهپرسشنامه انتخاب شغلدانلود پرسشنامه انتخاب شغلشغل رفتن به سایت اصلی پرسشنامه انتخاب شغل لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word…

 • پاورپوینت در مورد تفسير سوره مبارکه حضرت هود عليه السلام

  پاورپوینت در مورد تفسير سوره مبارکه حضرت هود عليه السلام السلام, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تفسير سوره مبارکه حضرت هود عليه السلام, تفسير, تفسير سوره مبارکه حضرت هود عليه السلام, حضرت, دانلود پاورپوینت در مورد تفسير سوره مبارکه حضرت هود…

 • تحقیق در مورد ریاضیات

  تحقیق در مورد ریاضیات تحقیق, تحقیق در مورد ریاضیات, دانلود تحقیق در مورد ریاضیات, ریاضیات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ریاضیات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين 64ص

  تحقیق در مورد هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين 64ص 64ص, اينشتين, تحقیق, تحقیق در مورد هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين 64ص, دانلود تحقیق در مورد هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين 64ص, عام, مورد, نااقليدسى, نسبيت, هندسه, هندسه…

 • پاورپوینت در مورد انواع شمع ها

  پاورپوینت در مورد انواع شمع ها انواع, انواع شمع ها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد انواع شمع ها, دانلود پاورپوینت در مورد انواع شمع ها, شمع, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد انواع شمع ها لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد شیر و فرآورده های آن

  تحقیق در مورد شیر و فرآورده های آن آن, تحقیق, تحقیق در مورد شیر و فرآورده های آن, دانلود تحقیق در مورد شیر و فرآورده های آن, شیر, شیر و فرآورده های آن, فرآورده, مورد, های, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد گمرک

  پاورپوینت در مورد گمرک پاورپوینت, پاورپوینت در مورد گمرک, دانلود پاورپوینت در مورد گمرک, گمرک, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد گمرک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…