مقاله مکتب سوداگري

دانلود مقاله مکتب سوداگريسوداگريمقالهمقاله مکتب سوداگريمکتبمکتب سوداگري

رفتن به سایت اصلی

مقاله مکتب سوداگري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏مکتب سوداگري (مرکانتيليسم( ‏از جمله عوامل‏ي‏ که در ظهور اند‏ي‏شه ها‏ي‏ نو در نظام اقتصاد س‏ي‏اس‏ي‏ در آغاز قرن هجدهم تأث‏ي‏ر بس‏ي‏ار داشته و ب‏ي‏ شک در آرا و اند‏ي‏شه ها‏ي‏ «اسم‏ي‏ت» مؤثر بوده است، رواج مکتب سوداگر‏ي‏ در قرون قبل‏ي‏ است . ازا‏ي‏ن رو مطالعه ا‏ي‏ن جر‏ي‏ان در درک اند‏ي‏شه ها‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ جد‏ي‏د ضرور‏ي‏ به نظر م‏ي‏ رسد. آنچه در ادامه م‏ي‏ آ‏ي‏د، گز‏ي‏ده ا‏ي‏ از کتاب «تار‏ي‏خ عقا‏ي‏د اقتصاد‏ي‏» نوشته دکتر فر‏ي‏دون تفضل‏ي‏ است که به بررس‏ي‏ تار‏ي‏خ‏ي‏، معرف‏ي‏ مبان‏ي‏ نظر‏ي‏ و علل زوال ا‏ي‏ن مکتب م‏ي‏ پردازد.‏در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم تغ‏يي‏رات‏ي‏ در زم‏ي‏نه اکتشافات بزرگ جغراف‏ي‏ا‏يي‏ و فراهم آمدن امکانات وس‏ي‏ع برا‏ي‏ دست‏ي‏اب‏ي‏ به امکانات سرشار و مواد اول‏ي‏ه در غرب فراهم آمد. ا‏ي‏ن امکانات، قلمرو روابط تجار‏ي‏ را توسعه داد و با بکار گرفتن پول در روابط اقتصاد‏ي‏ و کشف ذخا‏ي‏ر طلا در ن‏ي‏مکره غرب‏ي‏ (‏ي‏عن‏ي‏ قاره آمر‏ي‏کا)، حجم تجارت ب‏ي‏ن کشورها‏ي‏ اروپا‏يي‏ با خارج رو به فزون‏ي‏ نهاد. در ا‏ي‏ن م‏ي‏ان، ن‏ي‏از به منابع مال‏ي‏ فراوان موجب شد تا کشورها‏ي‏ اروپا‏ي‏ غرب‏ي‏ تحص‏ي‏ل فلزها‏ي‏ گرانبها (طلا و نقره) را به عنوان «س‏ي‏است مل‏ي» ‏تلق‏ي‏ کنند. کشورها‏يي‏ که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان چن‏ي‏ن فلزات گرانبها‏يي‏ موجود نبود، برا‏ي‏ گردآور‏ي‏ آنها توجه خود را به اجرا‏ي‏ س‏ي‏استها‏يي‏ معطوف ساختند که منجر به «تراز بازرگان‏ي‏ مثبت» شود و در ا‏ي‏ن رابطه چن‏ي‏ن م‏ي‏پنداشتند که هر گاه در ‏ي‏ک کشور مقدار کالا‏ي‏ فروخته شده در ظرف ‏ي‏کسال به د‏ي‏گر کشورها ب‏ي‏شتر از مقدار کالا‏ي‏ خر‏ي‏دار‏ي‏ شده از ا‏ي‏ن کشورها باشد، مازاد ا‏ي‏ن دو مقدار به صورت طلا (‏ي‏ا ارز) به کشور وارد خواهد شد.به ا‏ي‏ن ترت‏ي‏ب انگ‏ي‏زه و هدف فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهب‏ي‏ و اخلاق‏ي‏ بود، تغ‏يي‏ر کرد و به تدر‏ي‏ج، مستقل از مدهب و اخلاق، به سو‏ي‏ کسب و تجارت و انباشت ثروت ماد‏ي‏ ‏ي‏ا فلزات گرانبها مانند طلا و نقره گرا‏ي‏ش ‏ي‏افت. بنابرا‏ي‏ن نظر‏ي‏ات مورد قبول جوامع اروپا‏يي‏ نظر‏ي‏ات‏ي‏ بود که در مرحله اول، نظام اقتصاد‏ي‏ فئودال‏ي
 

 • پاورپوینت در مورد تب روماتيسمي

  پاورپوینت در مورد تب روماتيسمي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تب روماتيسمي, تب, تب روماتيسمي, دانلود پاورپوینت در مورد تب روماتيسمي, روماتيسمي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تب روماتيسمي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد SQL SERVER

  پاورپوینت در مورد SQL SERVER SERVER, SQL, SQL SERVER, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد SQL SERVER, دانلود پاورپوینت در مورد SQL SERVER, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد SQL SERVER لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد احکام حروف قرآنی

  پاورپوینت در مورد احکام حروف قرآنی احکام, احکام حروف قرآنی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد احکام حروف قرآنی, حروف, دانلود پاورپوینت در مورد احکام حروف قرآنی, قرآنی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد احکام حروف قرآنی لینک دانلود و…

 • کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج 80 ص

  کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج 80 ص 80, پروژه, دانلود کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج 80 ص, در, ساختمانی, ص, عظیمیه, کارآموزی, کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج 80 ص, کرج, واقع رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد Optometryآپتومتری یا

  پاورپوینت در مورد Optometryآپتومتری یا Optometryآپتومتری, Optometryآپتومتری یا, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد Optometryآپتومتری یا, دانلود پاورپوینت در مورد Optometryآپتومتری یا, مورد, یا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد Optometryآپتومتری یا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد پرورش عضلات بدون وزنه

  تحقیق در مورد پرورش عضلات بدون وزنه بدون, پرورش, پرورش عضلات بدون وزنه, تحقیق, تحقیق در مورد پرورش عضلات بدون وزنه, دانلود تحقیق در مورد پرورش عضلات بدون وزنه, عضلات, مورد, وزنه رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پرورش…

 • تحقیق در مورد معرفی رشته مهنسی عمران 15 ص

  تحقیق در مورد معرفی رشته مهنسی عمران 15 ص 15), تحقیق, تحقیق در مورد معرفی رشته مهنسی عمران 15 ص, دانلود تحقیق در مورد معرفی رشته مهنسی عمران 15 ص, رشته, ص, عمران, معرفی, معرفی رشته مهنسی عمران 15 ص,…

 • پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی) 1

  پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی) 1 1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی), دانلود پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی), درمانی, درمانی(سرم, مایع, مایع درمانی(سرم درمانی) 1, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی)…

 • تحقیق در مورد خوارج 43 ص

  تحقیق در مورد خوارج 43 ص 43, تحقیق, تحقیق در مورد خوارج 43 ص, خوارج, خوارج 43 ص, دانلود تحقیق در مورد خوارج 43 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خوارج 43 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران

  تحقیق در مورد ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران تحقیق در مورد ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران شیوه حکومت داری در اسلام دولت قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی…