پیشینه تحقیق توانبخشی

پیشینهپیشینه تحقیق توانبخشیتحقیقتوانبخشیدانلود پیشینه تحقیق توانبخشی

رفتن به سایت اصلی

پیشینه تحقیق توانبخشی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏توانبخشی‏ﻃﺒﻖﮔﺰارش‏ ‏ﺳﺎزﻣﺎن‏ ‏ﺟﻬﺎﻧﻲ‏ ‏ﺑﻬﺪاﺷﺖ(WHO‏)10. World Health Organization‏ ‏ﻳﺎ ‏ﺣﺪود 10درﺻﺪ‏ ‏ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن(650 میلیون نفر) دﭼﺎر‏ ‏ﻧﻮﻋﻲ‏ ‏ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ‏ ‏ﺑﻪ ﻳﻚ‏ ‏ﺳﻮم آن‏ ‏ﻫﺎ‏ ‏راﻛﻮدﻛﺎن‏ ‏ﺗﺸﻜﻴﻞ‏ ‏ﻣﻲدﻫﻨﺪ،‏ ‏ﻳﻌﻨﻲ‏ ‏اﻧﺴﺎن‏ ‏ﻫﺎﻳﻲ‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏در‏ ‏آﻏﺎز‏ ‏زﻧﺪﮔﻲ‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ‏ ‏و‏ ‏ﺑﺎﻳﺪ‏ ‏ﻳﻚ‏ ‏ﻋﻤﺮ‏ ‏ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ‏ ‏در‏ ‏اﻳﻦ‏ ‏ﺟﻬﺎن‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺳﺮ‏ ‏ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاي‏ ‏ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي‏ ‏از‏ ‏ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‏ ‏ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ‏ ‏و‏ ‏درﻣﺎن‏ ‏ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮلﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ‏ ‏زودﺗﺮاﻗﺪاﻣﺎت‏ ‏ﺗﻮانﺑﺨﺸﻲ‏ ‏را‏ ‏آﻏﺎز‏ ‏ﻛﺮد؛‏ ‏ﭼﺮا‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏ﺗﺄﺧﻴﺮ‏ ‏در‏ ‏ﺷﺮوع اﻗﺪاﻣﺎت‏ ‏ﺗﻮان‏ ‏ﺑﺨﺸﻲ،‏ ‏از‏ ‏اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ‏ ‏آنﻫﺎ‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﻛﺎﻫﺪ.‏بطور‏ ‏کلی‏ ‏درمان‏ ‏و‏ ‏توانبخشی‏ ‏هر‏ ‏معلولیت‏ ‏یا‏ ‏بیماری‏ 4 ‏مرحله‏ ‏اصـلی‏ ‏دارد‏. ‏ایـن‏ ‏مراحـل‏ ‏عبارتنـد‏ ‏از‏: ‏شـناخت سلامت‏ ‏و‏ ‏بیماری،‏ ‏تشخیص‏ ‏صحیح‏ ‏بیماری،‏ ‏شروع‏ ‏درمان،‏ ‏پیگیـری‏ ‏و‏ ‏پیـروی از برنامه های درمانی. برای حصول‏ ‏موفقیت‏ ‏در‏ ‏درمان،‏ ‏مشارکت‏ ‏و‏ ‏پیروی‏ ‏موثر‏ ‏بیمار‏/‏مراقب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏درمان‏ ‏امری‏ ‏ضروری‏ ‏است.‏ ‏موفقیت‏ ‏برنامه‏ ‏های‏ ‏توانبخشی‏ ‏و‏ ‏پیشرفت‏ ‏درمانی‏ ‏کودکان‏ ‏معلول‏ ‏به‏ ‏عوامـل‏ ‏متعـددی‏ ‏بسـتگی‏ ‏دارد؛‏ ‏از‏ ‏جملـه ‏مهمترین‏ ‏این‏ ‏عوامل،‏ ‏تشخیص‏ ‏و‏ ‏شروع‏ ‏به‏ ‏موقع‏ ‏درمان‏ ‏و‏ ‏پیروی‏ ‏والدین‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏های‏ ‏درمانی‏ ‏فرزنـد‏ ‏خـویش ‏است‏. ‏پیروی‏ ‏والدین‏ ‏به‏ ‏تبعیت‏ ‏آنهـا‏ ‏از‏ ‏دسـتورات‏ ‏تـیم‏ ‏توانبخشـی‏ ‏در‏ ‏انجـام‏ ‏صـحیح‏ ‏تمرینـات‏ ‏و‏ ‏طبـق‏ ‏تعـداد‏ ‏دفعات‏ ‏توصیه‏ ‏شده،‏ ‏قبول‏ ‏محدودیت‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏درمان‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏روبرو‏ ‏می‏ ‏شوند،‏ ‏از‏ ‏پیش‏ ‏تعیین‏ ‏کردن‏ ‏جلسات ‏درمان‏ ‏و‏ ‏حضور‏ ‏مرتب‏ ‏در‏ ‏جلسات‏ ‏درمان‏ ‏اطلاق‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏(علی آبادی،1388).‏درگیر‏ ‏شدن‏ ‏مراقبان‏ ‏در‏ ‏درمان‏ ‏کودکان‏ ‏معلول‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏اقتصادی‏ ‏مقرون‏ ‏به‏ ‏صرفه‏ ‏است،‏ ‏دسـتیابی‏ ‏بـه‏ ‏اهـداف‏ ‏را‏ ‏تسریع‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏احتمال‏ ‏بهبود‏ ‏عملکرد‏ ‏حرکتـی‏ ‏کودکـان‏ ‏معلـول‏ ‏را‏ ‏افـزایش‏ ‏میدهـد‏ . ‏تحقیقـات‏ ‏انجـام گرفته‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏توانبخشی‏ ‏نشان‏ ‏می‏ ‏دهند‏ ‏که‏ ‏حضور‏ ‏مرتـب‏ ‏در‏ ‏جلسـات‏ ‏درمـان‏ ‏از‏ ‏پـیش‏ ‏تعیـین‏ ‏شـده،‏ ‏نقـش‏ ‏اساسی‏ ‏در‏ ‏حصول‏ ‏نتایج‏ ‏مطلوب‏ ‏درمانی‏ ‏و‏ ‏ارتقاء‏ ‏کیفیت‏ ‏زندگی‏ ‏فرد‏ ‏معلول‏ ‏ایفا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏از‏ ‏سوی‏
 

 • پاورپوینت در مورد حرکت با سرعت ثابت (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد حرکت با سرعت ثابت (تحقیق داش آموزی) آموزی, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حرکت با سرعت ثابت (تحقیق داش آموزی), تحقیق, ثابت, حرکت, حرکت با سرعت ثابت, دانلود پاورپوینت در مورد حرکت با سرعت ثابت (تحقیق داش…

 • تحقیق در مورد ناتوراليسم کلاسیسم 8ص

  تحقیق در مورد ناتوراليسم کلاسیسم 8ص 8ص, تحقیق, تحقیق در مورد ناتوراليسم کلاسیسم 8ص, دانلود تحقیق در مورد ناتوراليسم کلاسیسم 8ص, کلاسیسم, مورد, ناتوراليسم, ناتوراليسم کلاسیسم 8ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ناتوراليسم کلاسیسم 8ص لینک دانلود و…

 • اقتصاد مديريت

  اقتصاداقتصاد مديريتدانلود اقتصاد مديريتمديريت رفتن به سایت اصلی اقتصاد مديريت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 13 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…

 • تحقیق در مورد سازماندهی

  تحقیق در مورد سازماندهی تحقیق, تحقیق در مورد سازماندهی, دانلود تحقیق در مورد سازماندهی, سازماندهی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سازماندهی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد مديريت پايگاه داده 22 ص

  تحقیق در مورد مديريت پايگاه داده 22 ص 22, پايگاه, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت پايگاه داده 22 ص, داده, دانلود تحقیق در مورد مديريت پايگاه داده ها, ص, مديريت, مديريت پايگاه داده 22 ص, مورد رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق در مورد معرفي روشهاي نوين مديريت 17 ص

  تحقیق در مورد معرفي روشهاي نوين مديريت 17 ص 17, تحقیق, تحقیق در مورد معرفي روشهاي نوين مديريت 17 ص, دانلود تحقیق در مورد معرفي روشهاي نوين مديريت 17 ص, روشهاي, ص, مديريت, معرفي, معرفي روشهاي نوين مديريت 17 ص,…

 • تحقیق در مورد تعریف پول 7 ص

  تحقیق در مورد تعریف پول 7 ص 7, پول, تحقیق, تحقیق در مورد تعریف پول 7 ص, تعریف, تعریف پول 7 ص, دانلود تحقیق در مورد تعریف پول 7 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تعریف…

 • تحقیق در مورد روسازي راهها 62 ص

  تحقیق در مورد روسازي راهها 62 ص 62, تحقیق, تحقیق در مورد روسازي راهها 62 ص, دانلود تحقیق در مورد روسازي راهها 62 ص, راهها, روسازي, روسازي راهها 62 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روسازي…

 • پاورپوینت در مورد هدف مند کردن یارانه ها

  پاورپوینت در مورد هدف مند کردن یارانه ها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هدف مند کردن یارانه ها, دانلود پاورپوینت در مورد هدف مند کردن یارانه ها, کردن, مند, مورد, ها, هدف, هدف مند کردن یارانه ها, یارانه رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد فرار 30 ص

  تحقیق در مورد فرار 30 ص 30, تحقیق, تحقیق در مورد فرار 30 ص, دانلود تحقیق در مورد فرار 30 ص, ص, فرار, فرار 30 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرار 30 ص لینک دانلود و…